Python基础练习第1题 - 账号密码登录
    目录
 • 账号密码登录
 • 拆分年月日
 • 整除
 • 又加又减
 • 大衍数列
 • BMI指数
 • 判断素数
 • 判断闰年
 • 圆面积
 • 三角形面积
 • 剪刀石头布
 • 最大最小数
 • 三数排序
 • 小球落下
 • 打印乘法表
 • 数字组合
 • 打印矩形
 • 打印菱形
 • 水仙花数
 • 回文数
 • 完数
 • 统计字符
 • 阶乘
 • 斐波那契数列
 • 兔子繁殖
 • 温度换算
 • 待更新...
    
练习题

编写一个程序,提示用户输入账号和密码,如果账号等于字符串"code"且密码等于字符串"egg",则打印欢迎,否则打印账号或密码错误。

 
  
    
代码编辑器
 
运行结果
 
首次运行需要1分钟左右来加载环境 →         
笔记本